ANALIZA FUNDAMENTALNA FIRM

Analiza fundamentalna firm jest podstawową techniką oceny wartości przedsiębiorstw, stosowaną najczęściej przez uczestników rynków kapitałowych, do których należą przede wszystkim domy maklerskie, różnorodne fundusze inwestycyjne, banki lub inwestorzy indywidualni.

Analiza fundamentalna firm jest stosowana w celu określenia wartości firm i oceny ich kondycji ekonomicznej. Dobrze przeprowadzona analiza fundamentalna umożliwia inwestorom kupno lub sprzedaż różnorodnych instrumentów finansowych w zależności od tego czy instrumenty te są na rynku wyceniane powyżej lub poniżej wartości określonej przez przeprowadzoną analizę fundamentalną.

Analiza fundamentalna firm składa się z takich elementów jak bieżąca i prognozowana:

 • ocena sytuacji makroekonomicznej krajów i regionów, w których firma prowadzi swoją działalność,
 • ocena sytuacji sektora lub sektorów gospodarki, do których należy analizowana firma,
 • ocena ogólna sytuacji analizowanej firmy, na przykład: konkurencji siły marki przedsiębiorstwa, wyceny posiadanych patentów i znaków towarowych , sprawności zarządu czy struktury kapitałowej (właścicielskiej),
 • analizy finansowej firmy,
 • wyceny akcji (udziałów) firmy.

sprawdź również Finanse doradztwo

ANALIZA FINANSOWA FIRM

Analiza finansowa firmy jest to ocena jej kondycji ekonomicznej przeprowadzona poprzez badanie jej sprawozdań finansowych, głównie: bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych.

Ocena różnych obszarów działalności, czyli analiza finansowa firm jest dokonywana za pomocą zestawu wskaźników, które można podzielić na cztery główne grupy:

 • wskaźniki aktywności (wskaźniki sprawności działania firmy),
 • wskaźniki płynności finansowej (wskaźniki zdolności regulowania zobowiązań spółki),
 • wskaźniki zadłużenia,
 • wskaźniki rentowności (wskaźniki efektywności, wskaźniki zyskowności).

Ponadto dokonuje się również oceny firmy związanej z jej wartością rynkową. Wskaźniki wartości rynkowej i wyceny kapitału nie są wskaźnikami stricte określającymi kondycję finansową firmy, ale służą do porównania firmy na tle innych spółek notowanych na rynku.

Ważnym jest, że badanie wskaźników finansowych firmy daje jej obraz na określony moment czasu, lub na historyczny obraz firmy. Analiza finansowa firm jest prowadzona jako:

 • analiza trendu – jest to badanie wskaźników danej firmy w ujęciu czasowym, na przestrzeni określonej liczby okresów,
 • analiza porównawcza – badanie wskaźników finansowych firmy na tle innych firm działających w tej samej branży co firma analizowana.

W przypadku większości wskaźników kondycji finansowej firmy nie jest określony ich optymalny poziom, dlatego dopiero analiza trendu lub analiza porównawcza pozwala na ocenę finansową firmy

ANALIZA FINANSOWA FIRM – WSKAŹNIKI FINANSOWE

Wskaźniki aktywności

Grupa wskaźników aktywności firmy określa przede wszystkim jej zdolność do regulowania zobowiązań krótkoterminowych. Ta grupa wskaźników obrazuje również stan wykorzystania zasobów firmy. Wskaźniki aktywności firmy można podzielić na cztery podgrupy:

 1. wskaźniki płynnościowe:
 • wskaźnik rotacji należności,
 • wskaźnik cyklu należności,
 • wskaźnik rotacji zapasów,
 • wskaźnik cyklu zapasów,
 • wskaźnik okresu płacenia zobowiązań,
 • wskaźnik cyklu środków pieniężnych;
 1. wskaźniki aktywności oparte na kosztach:
 • wskaźnik kontroli kosztów administracyjnych,
 • wskaźnik pokrycia kosztów kapitałem obrotowym,
 • wskaźnik poziomu kosztów finansowych;
 1. wskaźniki rotacji majątku:
 • wskaźnik globalnego obrotu aktywami,
 • wskaźnik rotacji środków trwałych,
 • wskaźnik rotacji majątku obrotowego;
 1. wskaźniki gospodarowania zasobami:
 • wskaźnik wydajności pracy,
 • wskaźnik stopnia finansowania przyrostu środków trwałych z amortyzacji,
 • wskaźnik finansowania przyrostu środków trwałych z cash flow.

Wskaźniki płynności finansowej

Grupa wskaźników płynności finansowej firmy ma za zadanie ocenę jej zdolności do regulowania zobowiązań krótkoterminowych (zobowiązań płatnych w terminie do jednego roku).

Do wskaźników oceny płynności firmy należą:

 1. wskaźnik płynności bieżącej,
 2. wskaźnik płynności szybkiej,
 3. wskaźnik płynności gotówkowej,
 4. kapitał obrotowy w dniach obrotu.

Wskaźniki zadłużenia

Grupa wskaźników zadłużenia pozwala na zbadanie stopnia zadłużenia badanej firmy oraz jej zdolność do spłaty zobowiązań zarówno krótko jak i długoterminowych. Wskaźniki zadłużenia określają ponadto źródła finansowania majątku firmy.

Wskaźnikami zadłużenia są:

 1. wskaźnik ogólnego zadłużenia,
 2. wskaźnik zadłużenia długoterminowego,
 3. wskaźnik zadłużenia kapitałów własnych,
 4. wskaźnik pokrycia obsługi długu z wyniku finansowego netto,
 5. wskaźnik pokrycia obsługi długu z EBIT,
 6. wskaźnik pokrycia obsługi długu z przepływów pieniężnych,
 7. wskaźnik pokrycia zobowiązań odsetkowych.

Wskaźniki rentowności (efektywności)

Jest to grupa wskaźników, która stanowi cenny element analizy finansowej firmy, chętnie wykorzystywany przez szeroką rzeszę inwestorów. Wskaźniki efektywności działalności przedsiębiorstwa służą do oceny zysków w porównaniu do nakładów poniesionych na ich osiągnięcie.

Wskaźnikami rentowności firm są:

 1. wskaźnik pokrycia straty z lat ubiegłych zyskiem bieżącym,
 2. wskaźnik operacyjności,
 3. wskaźnik rentowności sprzedaży,
 4. wskaźnik zwrotu ze sprzedaży,
 5. wskaźnik rentowności majątku,
 6. wskaźnik rentowności kapitału własnego.

Wskaźniki wartości rynkowej i wyceny kapitału

Wskaźniki wartości przedsiębiorstwa służą najczęściej do porównywaniu różnych firm i są szeroko stosowane przez wszystkich uczestników obrotu akcjami spółek:

Najczęściej wykorzystywanymi wskaźnikami wyceny spółek są:

 1. wskaźnik zysku na akcję (EPS),
 2. wskaźnik wartości księgowej akcji (BV),
 3. wskaźnik stopy zyskowności akcji,
 4. wskaźnik stopy dywidendy (DY),
 5. wskaźnik stopy wypłaty dywidendy (DPR),
 6. wskaźnik celowości inwestycji (PER),
 7. wskaźnik ceny giełdowej (P/E),
 8. wskaźnik ceny do kapitału własnego (P/BV).

Więcej na https://www.pib-finanse.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *