Przysługiwanie świadczeń z PFRON – kto ma do tego prawo?

Przysługiwanie świadczeń z PFRON – kto ma do tego prawo?

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) został utworzony w celu wspierania osób niepełnosprawnych w Polsce. Jednym ze świadczeń, które można otrzymać z PFRON, są świadczenia pieniężne. Oferowane są one osobom, które spełniają określone warunki. Poniżej przedstawiamy kto ma prawo do takiego wsparcia.

Kryteria kwalifikowalności

Aby móc ubiegać się o świadczenia z PFRON, trzeba spełniać pewne kryteria. Przede wszystkim, osoba musi być uznana za niepełnosprawną zgodnie z przepisami ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. PFRON przyjmuje dofinansowanie wyłącznie dla osób, które uzyskały stopień niepełnosprawności co najmniej umiarkowany.

Kolejnym warunkiem jest zamieszkiwanie na terenie Polski oraz rozliczanie się z urzędem Skarbowym w Polsce. Istnieje również górna granica dochodowa – osoba ubiegająca się o świadczenie musi mieć dochód nieprzekraczający 75% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej.

Rodzaje świadczeń

PFRON oferuje kilka rodzajów świadczeń, które podzielone są na grupy:

1. Świadczenia dla osób uprawnionych

Przysługują one osobom z niepełnosprawnością w wieku produkcyjnym i poza nim, które nie ukończyły 65. roku życia. W tej grupie znajdują się również emeryci i renciści, którzy osiągnęli wymaganą granicę dochodową.

2. Świadczenia socjalne

Przysługują One osobom, które nie spełniają wymogów finansowych, ale posiadają orzeczenie o niepełnosprawności. W ramach tego wsparcia można otrzymać m.in. darmową pomoc w zakresie leków, sprzętu rehabilitacyjnego oraz dojazdu do placówek medycznych.

3. Świadczenia specjalne

Przeznaczone są dla osób, które wykazują szczególne potrzeby związane z niepełnosprawnością. Przykładowo, osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności mogą otrzymać świadczenia w postaci refundacji kosztów usunięcia barier architektonicznych w miejscu zamieszkania.

4. Świadczenia związane z rehabilitacją

Przysługują osobom, które korzystają z usług rehabilitacyjnych w jednostkach organizacyjnych PFRON. W ramach tego wsparcia można otrzymać m.in. bezpłatne turnusy rehabilitacyjne, leczenie sanatoryjne czy dofinansowanie zakupu sprzętu rehabilitacyjnego.

Procedura ubiegania się o świadczenia

Aby ubiegać się o świadczenia z PFRON, należy wypełnić odpowiedni wniosek. Wniosek ten można złożyć osobiście w siedzibie PFRON lub wysłać pocztą. Należy dołączyć wymagane dokumenty, takie jak orzeczenie o niepełnosprawności czy zaświadczenie o dochodach.

Po złożeniu wniosku, PFRON przeprowadzi analizę i ocenę kwalifikującą, na podstawie której zostanie podjęta decyzja o przyznaniu świadczeń. Ostateczną decyzję podejmuje Prezes PFRON.

Podsumowanie

Świadczenia z PFRON są ważnym wsparciem dla osób niepełnosprawnych w Polsce. Aby móc z nich skorzystać, należy spełnić określone wymogi, takie jak uznanie za niepełnosprawnego, zamieszkiwanie na terenie Polski oraz dochód nieprzekraczający 75% przeciętnego wynagrodzenia. Procedura ubiegania się o świadczenia jest stosunkowo prosta i wymaga złożenia wniosku wraz z wymaganymi dokumentami. Dzięki temu wsparciu osoby niepełnosprawne mogą otrzymać pomoc finansową na różne cele związane z rehabilitacją i codziennym funkcjonowaniem.

Udostępnij

Popularne wpisy

Tagi